Pamamahala ng Pagganap: Sample na Form ng Plano sa Pagpapaunlad ng PagganapSample Form Development Development Plan

Pangalan ng empleyado:

Posisyon:

Kagawaran:

Dahilan para sa Pagsusuri: Quarterly / Other? __________________________

Deskripsyon ng trabaho:

Mga Layunin ng Pagganap:

Ilista ang pinakamahalagang layunin ng pagganap ng empleyado para sa quarter.

Tiyak na Tungkulin / Mga Layunin / Mga Tool na Kinakailangan para sa Layunin / Petsa ng Pagkumpleto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Karagdagang Tool o Pagsasanay na Kinakailangan:

 

 

 

Talakayan at Pagsukat:

 

 

 

Personal at Professional Developmental Goals:

Ilista ang pinakamahalagang personal at propesyonal na mga layunin ng pag-unlad ng empleyado para sa quarter.

Tukoy na Layunin / Paano natin malalaman na nakakamit ito? / Mga Tool na Kinakailangan para sa Layunin / Petsa ng Pagkumpleto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Karagdagang Tool o Pagsasanay na Kinakailangan:

 

 

 

Talakayan at Pagsukat:

 

 

 

Mga Komento ng Empleyado:

 

 

Mga Mungkahi sa Empleyado para sa Supervisor o Pangangalakal ng Kagawaran: 

 

 

Petsa para sa Kasunod na Pagpupulong sa Pag-unlad: (Iskedyul ng quarterly.)

 

 

 

Pirma ng empleyado:

Petsa:

Lagda ng Supervisor:

Petsa: